Regulamin

I. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte będą poniższe terminy, należy je rozumieć w sposób zaprezentowany poniżej:

Serwis – serwis internetowy www.wybieram.es

Organizator – Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)

Przedsiębiorstwo społeczne – na potrzeby serwisu www.wybieram.es jako przedsiębiorstwa społeczne rozumie się przedsiębiorstwa, które łączą działalność gospodarczą z pozytywnym oddziaływaniem społecznym, czyli w szczególności:

 1. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące działalność gospodarczą bądź odpłatną statutową,
 2. spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych,
 3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące zakłady aktywności zawodowej bądź prowadzące działalność gospodarczą,
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 5. zakłady aktywności zawodowej prowadzone przez organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego,
 6. wszelkie inne organizacje, o ile zostały finalistami bądź laureatami Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku.

Użytkownik – osoba będąca przedstawicielem przedsiębiorstwa społecznego, która wprowadziła dane swojego przedsiębiorstwa do serwisu

Osoba – każda osoba przeglądająca treści zamieszczone w serwisie

Administrator – pracownik Organizatora posiadający uprawnienia do zarządzania serwisem www.wybieram.es

 

II. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.wybieram.es prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), zwaną dalej Organizatorem, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 6 lok 2/5, 00-031 w Warszawie, nr KRS 0000026197, NIP 525-10-07-953, REGON 002177620.

§ 2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.

§ 3. Korzystanie z Serwisu www.wybieram.es oraz zamieszczanie w nim informacji przez przedsiębiorstwa społeczne jest bezpłatne.

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

 1. połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe),
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML).

§ 5. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r.  (Dz. U. z  2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

 

III. Korzystanie z serwisu

§ 1. Celem Serwisu jest promocja ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych poprzez zamieszczanie informacji na temat ich działalności wraz z ofertą handlową i usługową. Informacje w Serwisie mogą zamieszczać Administrator bądź Użytkownicy poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

§ 2. Wszelkie nowe treści pojawią się w serwisie po zaakceptowaniu ich przez Administratora Serwisu. Organizator zapewnia sobie prawo do poprawiania bądź niepublikowania w serwisie treści dostarczonych przez Użytkowników.

§ 3. Zamieszczać informacje o swojej działalności w serwisie mogą wyłącznie przedsiębiorstwa społeczne.

§ 4.  Użytkownikowi Serwisu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego zostaje przesłany na podany przez niego w formularzu adres mailowy organizacji unikatowy login i hasło, których może użyć w celu poprawienia swoich danych w Serwisie. Użytkownik ma w każdym momencie możliwość zmiany swojego loginu i hasła.

§ 5.  Wszelkie prawa do serwisu należą do Organizatora. Użytkownik, zamieszczając teksty, logotypy i zdjęcia w serwisie, udziela Organizatorowi licencji na ich bezterminowe wykorzystanie w ramach serwisu. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać tekstów, logotypów bądź zdjęć zamieszczonych przez Użytkownika w serwisie poza serwisem bez jego wyraźnej zgody.

§ 6. Dodając teksty, logotypy i zdjęcia Użytkownik gwarantuje, że posiada do nich autorskie prawa majątkowe lub prawa/licencje do ich wykorzystywania.

§ 7. Nie jest dozwolone zamieszczanie informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności:

 1. przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
 2. zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
 3. obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 4. obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
 5. propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. z późniejszymi zmianami),
 6. propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
 7. zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
 8. zawierają treści pornograficzne,
 9. zawierają wirusy lub mają na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego.

§ 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników ani za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.

§ 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Użytkowników i Osób korzystających z Serwisu wynikające z wejścia w relacje handlowe z Przedsiębiorstwami Społecznymi umieszczonymi w bazie.

§ 10. Korzystanie przez Osoby z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

§ 11. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Organizatora lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

 

IV. Postanowienia końcowe.

§ 1. Organizator dołoży wszelkich starań w zakresie  prawidłowego funkcjonowania Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Organizator zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.

§ 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i obowiązuje od tego dnia wszystkich użytkowników serwisu.

§ 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail: kontakt@wybieram.es. Organizator zobowiązuje ustosunkować się do wszelkich uwag w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 4Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.wybieram.es.

§ 5W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Karnego.